Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  бул. Марица №21

 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 

Транспортиране на опасни и биологични отпадъци

„ХОСВИТАЛ” е регистрирана в началото на 2008 година със статут на акционерно дружество, със седалище гр. Пловдив и предмет на дейност: Проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворявянето им.

„ХОСВИТАЛ" АД има издадени разрешителни за обезвреждане на отпадъци от хуманната медицина, издадени от РИОСВ-гр. Пловдив:

09-ДО-998-01 от 11.04.2013г

Персоналът се състои от квалифицирани кадри, преминали през специално обучение, свързано с предмета на дейност на дружеството ( курс за шофьор на опасни товари, курс за консултант по безопасност при превоза на опасни товари, курс мениджър по управление на качеството ).

Клиенти на „ХОСВИТАЛ” АД са : Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения.

Всеки клиент има свои изисквания и очаквания, но за дружеството е важно потенциалните клиенти да бъдат спечелени и запазени.

Фирмата осъзнава отговорността си и се стреми да задоволява в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.

Отпадъци
Отпадъци

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Транспортиране
Транспортиране

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до собствена автоклавна инсталация в град Пловдив или до инсинератор в град София, където става тяхното унищожение.

Инсинератор
Инсинератор

Хосвитал АД има сключен договор с инсинератор в гр. София за унищожаване на биологични отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност.

Контейнери
Контейнери

Контейнери за еднократна употреба, Контейнери за многократна употреба , Контейнери за разделно събиране на отпадъците.

Считано от 07.09.2021 г. „ХОСВИТАЛ“ АД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2791-C01. Проектът „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 50 000,00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското финансиране на проекта възлиза на 50 000,00 лeвa. Проектът на „ХОСВИТАЛ“ АД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

 • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 благодарение на осигурения по проекта оперативен капитал
 • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-2791-С01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „ХОСВИТАЛ“ АД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране.

Начало: 07.09.2021 г.

Край: 07.12.2021г.ХОСВИТАЛ АД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0168-C01, за изпълнение на Проект: «По-добра енергийна ефективност за ХОСВИТАЛ АД» чрез Закупуване на енергоефективни Автоклав (стерилизатор с големи размери) - 1 брой, Двуроторна дробилка с притискащо устройство - 1 брой и Хладилна камера за съхранение на биологични отпадъци - 1 брой и въвеждане и сертифициране по ISO 50001.

Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 292 382.00 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 187 345.56 лв.и представлява 64.08% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L 107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява в по-голямата си част регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.

Събиране на следните опасни отпадъци:

 • отпадъци от хуманното здравеопазване

  отпадъци от хуманното здравеопазване

 • отпадъци от ветеринарното здравеопазване

  отпадъци от ветеринарното здравеопазване

 • отпадъци от опасни вещества

  отпадъци от опасни вещества

 • абсорбентни, филтърни материали

  абсорбентни, филтърни материали