Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

Политика по качество

Управлението на качество за нас означава преди всичко удовлетворяване потребностите и очакванията на всеки наш клиент. Ние предоставяме услуги, които са в пълно съответствие с приложимите стандарти, нормативните изисквания и всички други изисквания на нашите клиенти и партньори, като определяме всички заинтересовани страни, включително техните изисквания. Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем да увеличаваме доверието на нашите клиенти.

Предвид основния предмет на дейност на дружеството „Транспортиране, съхранение и третиране на опасни отпадъци“, ръководството периодично определя външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за развитието на дружеството като цяло и могат да повлияят пряко върху неговота стратегическа насоченост, включително онези, които могат да повлияят на способността му да постига желаните резултати от внедрената Интегрирана система за управление ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Основните и стратегически цели пред целия екип на дружеството са:

- Да удовлетворяваме във восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от изискванията Българското и Европейско законодателство;

- Да постигаме финансова стабилност и постоянни подобрения в мениджмънта на дружеството, чрез системно планирани и организирани подобрения на работата и изпълнение на фирмените цели;

- Да не допускаме инциденти и трудови злополуки, като намаляваме степента на риска, както и да няма работни места и дейности с недопустим риск;

- Да работим с екологични и безвредни за здравето на хората и околната среда суровини, материали, технологии, машини и оборудване;

- Да опазваме природата чиста, като не допускаме замърсявания и управляваме значимите аспекти на околната среда;

В тази връзка при управлението на дружеството се стремим да прилагаме следните основни принципи:
 • Лидерство;
 • Приобщаване на персонала;
 • Процесен подход;
 • Подобряване на системата за управление;
 • Вземане на решения, основони на факти;
 • Управление на взаимоотношенията с останалите заинтересовани страни;

Знаем че професионализъмът на сътрудниците е решаващ за качеството на извършваните от нас дейности, както и че нашите сътрудници, са най-важният и ценен ресурс, поради което:

- Осигуряваме квалифицирани и опитни служители и отговоряме на техните потребности;

- Осигуряваме необходимата инфраструктура, подходящи условия на труд и здравословна работна среда, добър микро-климат по време на работа, съгласно с изискванията на закона;

- Насърчаваме добрите практики, свързани със здравето и безопасността по време на работа;

- Управляваме ефективно рисковете и не допускаме инциденти и трудови злополуки, в това число предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, включително на всички други сътрудници, които работят на територия под контрола на дружеството;

- Работим за повишаване съзнанието, чрез обучения, повишаване на квалификацията и непрекъснато разясняваме важността от това хората да осъзнават своите отговорност и задължения при опазване на собственото си здраве и безопасност по време на работа;

Също така, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, си поставяме като основна цел да се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:

- Се ангажираме, чрез начина на управление и контрол на процесите, на които сме в състояние да влияем, да предотвратяваме и/или намаляваме евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително замърсявания;

- Се стремим да подобряваме процесите и дейностите, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;

- Се стремим ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме в бъдеще алтернативни източници на енергия;

- Да бъдем информирани, за да спазваме задължения за спазване, свързани със законовите и другите изсквания;

- Да работим за повишаване съзнанието на всички наши сътрудници и партньори, в посока опазване на околната среда;

Всички разписани дългосрочни и краткосрочни цели за постигане на обявената политика, както и всички документи на системата за управление са задължителни за изпълнение от целия личен състав. С убеждението, че качеството е нашата гаранция за сигурен просперитет се ангажирам Политиката да бъде разбирана и прилагана в ежедневната работата от всички, както и ежегодно да бъде преразглеждана за адекватност.

Ангажирам се пряко да оказвам пълно съдействие и да осигурявам всички необходими ресурси за поддържане на ефикасността на документираната Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, включително нейните части: СУК, СУОС и СУЗБУТ, както и да ръководя нейното развитие, усъвършенстване и непрекъснато подобряване.

Като Изпълнителен Директор на дружеството декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.