Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

Идентификационна карта

Годишен отчет

Отчетна книга за отпадъците

Отчетната книга се води от всяко здравно заведение за всеки един вид опасен отпадък. Например, ако лечебното заведение генерира два кода отпадък ( 18 01 02 и 18 01 03 ), трябва да се попълват две отделни отчетни книги. Същите могат да бъдат закупени от „ХОСВИТАЛ” АД.

Отпадъци

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Транспортиране

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до инсинеретор, където става тяхното унищожение.

Инсинератор

При изгарянето се образуват вредни токсични вещества, които замърсяват околната среда. Инсинератор за отпадъци - инсталация, в която се изгарят отпадъци.

Контейнери

Контейнери за еднократна употреба, Контейнери за многократна употреба , Контейнери за разделно събиране на отпадъците.